Regels woningsplitsing en verkamering

In Arnhem zijn (nieuwe) regels vastgelegd voor het splitsen en/of verkameren van woningen. Splitsingen en verkameringen zijn belangrijk voor Arnhem, omdat de appartementen, studio’s of (studenten)kamers die ontstaan voorzien in een woonbehoefte.

De laatste jaren merken we echter ook dat verkameringen en splitsingen negatieve effecten op de leefbaarheid en op de drukte in wijken met zich mee kunnen brengen. Daarom zijn in een stadsbreed facetbestemmingsplan hier nieuwe regels over vastgelegd. Hierdoor is een omgevingsvergunning nodig vóórdat een initiatiefnemer een woning kan splitsen of verkameren. Deze vergunningsplicht geldt voor alle nieuwe initiatieven. 
Naast de regels uit het facetbestemmingsplan gelden aanvullende regels en plichten voor kamerverhuurbedrijven waarbinnen 5 of meer kamers worden verhuurd. Zo geldt voor deze panden een meldingsplicht en moet een beheerder worden aangesteld die bereikbaar is voor omwonenden.

Op deze pagina vindt u onder ‘1’ informatie over de vergunningsplicht voor nieuwe initiatieven en onder ‘2’ informatie over de (aanvullende) regels voor kamerverhuurbedrijven met 5 of meer kamers. 

straat met woningen

1. Vergunningsplicht voor verkamering en woningsplitsing

Via een facetbestemmingsplan is een verbod opgenomen op verkameringen en woningsplitsingen. Van dit verbod kan alleen worden afgeweken als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Voorwaarden voor de vergunning vindt u in het bestemmingplan. Dit bestemmingsplan kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Het plan is te raadplegen als u een adres binnen de gemeente Arnhem intoetst. 
Naast de regels uit het bestemmingsplan geldt uiteraard ook verdere wetgeving over bouw en gebruik van woningen. Daarbij wordt bij de vergunningverlening getoetst aan de Arnhemse parkeernormen. 

Vergunningsplicht vanaf 15 december 2020

Belangrijk: De vergunningsplicht geldt vanaf 15 december 2020. Panden die voor deze datum waren gesplitst of verkamerd vallen onder het overgangsrecht. Eigenaren van deze panden hoeven hiervoor niets te doen. Als dit het geval is, kan het voor uzelf altijd fijn zijn als u kunt aantonen dat het pand al verkamerd was vóór die datum.

Wat staat er allemaal in het facetbestemmingsplan?

Het facetplan regelt een verbod op woningsplitsing en verkamering met een afwijkingsbevoegdheid (de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik). De regels zullen van toepassing zijn op woningen die nog gesplitst en/of verkamerd moeten worden. Het gaat dus om nieuwe initiatieven. Echter, ook het toevoegen van een kamer aan een bestaand verkamerd pand wordt vergunningplichtig.

Hoewel u voor de exacte regels en definities het bestemmingsplan dient te raadplegen via bovengenoemde manieren, is de regeling als samengevat:
Verkamering (van kamerbewoning is sprake wanneer één gebouw waarin wonen is toegestaan wordt omgezet in minstens 3 onzelfstandige wooneenheden -kamers. Een onzelfstandige wooneenheid heeft vaak de beschikking tot een eigen woon-slaapkamer, maar overige voorzieningen worden vaak gedeeld met de andere bewoners.)

 • Een vergunning moet worden aangevraagd bij bewoning vanaf 3 kamers/onzelfstandige wooneenheden.
 • Woningen kleiner dan 110m2 mogen niet worden verkamerd. 
 • Het gebouw mag niet worden opgedeeld in meer dan één onzelfstandige wooneenheid per 18m2 gebruiksoppervlakte.
 • Het verkamerde gebouw moet over een bergingsruimte beschikken. 
 • Een bijbehorend bouwwerk (bijv. schuur of aanbouw) mag niet in gebruik worden genomen als onzelfstandige wooneenheid. 
 • Er mag geen sprake zijn van verkameren met als doel het verschaffen van kortdurend verblijf, te vergelijken met logies, al dan niet als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, aan werknemers.
 • Een niet-verkamerd-pand mag door een nieuw initiatief niet wordt ingesloten door 2 verkamerde woningen.
 • Voor de wijk Spijkerkwartier wordt voorgesteld dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend als er binnen een straal van 50 meter al een ander verkamerd pand aanwezig is.
 • Er hoeft geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd wanneer er sprake is van een hospitasituatie waarbij een bewoner-eigenaar maximaal 2 kamers verhuurt. 

Woningsplitsing (van woningsplitsing is sprake wanneer 1 zelfstandige wooneenheid (1 huis) wordt gesplitst in meerdere zelfstandige wooneenheden. Dit zijn dan vaak appartementen met een eigen voordeur, huisnummer en achter die voordeur voorzieningen voor eigen gebruik.)

 • Woningen kleiner dan 110m2 mogen niet worden gesplitst
 • De gebruiksoppervlakte van de woningen die na splitsing ontstaan, mag niet kleiner zijn dan 50m2.
 • Voor 2 gebieden geldt een andere minimumeis, namelijk:
  • 70m2 in de wijken Spijkerkwartier/Sint-Marten/Centrum
  • 40m2 in het kernwinkelgebied
 • ​​​​De gesplitste woningen moeten beschikken over een buitenruimte.
 • De gespitste woningen moeten beschikken over een bergingsruimte.
 • In het kernwinkelgebied gelden geen eisen voor een buitenruimte of bergingsruimte. Ook hoeven woningen vóór splitsing niet groter te zijn dan 110m2. 

Voorkomen van insluiting en het tegengaan van kamerconcentraties

In de toekomst willen we voorkomen dat ‘reguliere’ woningen worden ingesloten door 2 verkamerde adressen. In deze gevallen zal daarom geen vergunning worden verleend voor een verkamering. Vanwege de hoge concentraties kamerbewoning in het Spijkerkwartier, geldt voor die wijk (en de omgeving) dat geen vergunning wordt verleend indien er al kamerbewoning plaatsvindt binnen een straal van 50 meter.
Om te kunnen bekijken of een adres eventueel verkamerd mag worden, is het nuttig dat de gemeente inzichtelijk maakt waar verkameringen plaatsvinden. Kijk op de kaart met een indicatie van verkameringen
De voorwaarden met betrekking tot insluiting, gelden enkel voor verkameringen en niet voor woningsplitsingen. 

Een omgevingsvergunning aanvragen?

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA ). U dient hiervoor plattegronden en aanvullende tekeningen aan te leveren. 
Medewerkers van de ODRA kunnen u helpen met uw vragen over de vergunning. Voor vragen kunt u contact opnemen via met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via 026-3771600 of via postbus@odra.nl. Het bezoekadres is Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem. 
De kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor splitsing en verkamering bedragen € 819. 
 

2. (Aanvullende) plichten bij verhuur van 5 of meer kamers

Kamerverhuurbedrijven waarbinnen 5 of meer kamers worden verhuurd moeten voldoen aan aanvullende plichten. Deze regels gelden zowel voor nieuwe initiatieven, alsook voor bestaande panden. 

Meldingsplicht (bereikbare) beheerder

Als gemeente vinden we het belangrijk dat alle panden een beheerder aanstellen die toeziet op de woning en die bereikbaar is voor omwonenden. Er geldt voor deze kamerverhuurbedrijven dan ook een meldingsplicht. Deze plicht en de daaraan verbonden voorwaarden hebben we opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 

Kamerverhuurbedrijven moeten zich melden bij de ODRA via het formulier Melding kamerverhuur.

Hierbij dienen de gegevens te worden overhandigd van een beheerder van het pand. Van deze beheerder verwachten we dat hij toeziet op de hygiëne en de veiligheid binnen de woning, maar ook dat hij/zij bereikbaar is voor de gemeente en omwonenden. De gemeente en/of de ODRA kan de gegevens van de beheerder dan ook verstrekken aan omwonenden. 

Let op: meldt u zich niet, dan kunnen we de kamerverhuur binnen het pand verbieden. 

Brandveilig gebruik

Voor kamerverhuurbedrijven met 5 of meer kamers gelden brandveiligheidseisen die zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Voor deze panden geldt een dat een melding brandveilig gebruik verplicht is. 
Voor een gebruiksmelding (kamerverhuurbedrijf) moet u de volgende gegevens overleggen:

 • naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager
 • plattegrondtekening (in vijfvoud) met daarop aangegeven diverse aanduidingen (zie toelichting bij de vragen)
 • de gebruiksfunctie
 • eventuele nevenactiviteiten
 • maximaal aantal personen
 • specifieke voorzieningen
 • andere vergunningen
 • dag-en handtekening

Hiervoor kunt u de aanvraagprocedure voor een gebruiksmelding gebruiken.