Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)

We willen breed preventie inzetten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regeling biedt organisaties de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Arnhem - Achterhoek.

Binnen de context van de doelstellingen zoals die staan omschreven in de Regiovisie Samen veilig 2019-2022:

 • Het voorkomen van onveiligheid
 • Het versterken van (vroegtijdige) signalering van alle vormen van huiselijk geweld
 • Het versterken van de handelingsbekwaamheid na het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld en kindermishandeling en het versterken van beschermende factoren (primaire preventie)
 • Het verminderen van de omvang van huiselijk geweld bij specifieke doelgroepen waar huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvindt (secundaire preventie)

Voor 2023 heeft het college van burgemeester & wethouders de volgende thema's vastgesteld als speciaal aandachtspunt:

 • Meldcode levendig houden, dossiervorming en gespreksvoering. Samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen gebruiken.
 • Kindcheck: professionals in de volwassenen zorg kunnen door middel van de kindcheck de veiligheid van het kind uitvragen binnen het gezin van de cliënt. Het gaat dan onder andere over de kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, maar ook over kinderen waarbij ouders fysieke problemen hebben binnen de medische hulpverlening of waarbij er sprake is van schulden en armoede.
 • Huiselijk geweld en corona: met lef en een proactieve houding hulp verlenen.
 • Vrouwelijke genitale verminking (VGV): met betrekking tot preventie en (vroeg)signalering, trainen van sleutelpersonen VGV, kennisoverdracht aan verschillende (lokale) partijen binnen de ketenaanpak in de preventie van meisjesbesnijdenis. 
 • Huwelijksdwang; scholen informeren over het signaleren en melden van kinderen die niet terugkeren na de zomervakantie. En hen wijzen op de mogelijkheid zich te laten trainen.
 • Gefaseerd samenwerken voor veiligheid: trainen van professionals in de visie en aanpak volgens de TOP-3 methodiek van Civil Care ‘Gefaseerd samenwerken voor veiligheid’, waarbij casuïstiek langdurig gecoördineerd en gevolgd dient te worden. 

Van toepassing zijn de in juli 2021 vastgestelde Subsidieregeling preventie Huiselijk geweld en kindermishandeling en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016. De te subsidiëren activiteiten kunt u vinden artikel 2 van de regeling.

Uw aanvraag

Op het aanvraagformulier kunt u aanvinken welke thema's aan bod komen binnen de activiteiten die u aanbiedt. Uw aanvraag moet u aan te vullen met een eigen werkplan/ plan van aanpak, inclusief begroting. Met een onderbouwing beschrijft u hoe uw plan en begroting voldoen aan de voorwaarden in de regeling.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door centrumgemeente Arnhem op basis van de wegingscriteria en het proces zoals die in de regeling staan (artikelen 4 en 6).

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden, ook vermeld in artikel 3 van de regeling:

 1. De aanvrager heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het geven van trainingen omtrent HGKM of de activiteit die uitgevoerd wordt.
 2. De aanvrager heeft aantoonbare ervaring of kennis van de regio Arnhem - Achterhoek omtrent HGKM.
 3. Activering tot het gebruik van de meldcode HGKM en de verwijsindex moet in elke activiteit terug te vinden zijn.
 4. Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de keten t.b.v. verbinding en innovatie. 
 5. Proactieve benadering om de juiste doelgroep en hulpverleners te bereiken, dus naast professionals bijvoorbeeld ook de omgeving van de cliënt.
 6. Proactief ophalen van de vraag en behoefte van de doelgroep.
 7. Borging in continuïteit van kennis en kunde bij de bereikte doelgroepen.
 8. Inzet van ervaringsdeskundigen wordt aangeraden.
 9. De subsidieontvanger werkt met de Meldcode en gebruikt de stappen van de Meldcode in zijn/haar aanbod.
 10. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen zich in ieder geval deels te richten op de door het college vastgestelde thema's.

Ook moet het subsidiebedrag niet meer zijn dan de kostprijs (artikel 7 van de regeling). Het aantonen van het voldoen aan de voorwaarden moet in uw aanvraag terugkomen.

Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem heeft op dinsdag 22 maart 2022 het subsidieplafond voor 2023 vastgesteld. Een subsidieplafond is het bedrag wat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Het vastgestelde subsidieplafond voor het subsidietijdvak 2023 is € 150.000.

Contact

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met het Team Huiselijk geweld en kindermishandeling, preventiearnhemachterhoek@arnhem.nl