Subsidieregeling Non-formele educatie

Maatschappelijke organisaties die educatietrajecten aanbieden aan laaggeletterden, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod. Daarin werken inwoners aan hun taal-, reken- of digitale vaardigheden.

1 op de 9 inwoners tussen 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met taal en rekenen, met het begrijpen van informatie en het werken met de computer. Dit kan gevolgen hebben voor hun werk, gezondheid en de financiële situatie. De regio Midden Gelderland vindt het belangrijk dat zij de kans krijgen om deze vaardigheden te versterken. Zodat zij beter mee kunnen doen in de maatschappij. 

Belangrijke onderdelen van de subsidieregeling

 • aanvragen jaarsubsidies voor 2022 kunnen ingediend worden tussen 1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022
 • aanvragen voor driejarige subsidies kunnen tot uiterlijk 15 december 2021 ingediend worden
 • per cursist kan maximaal € 1.750 subsidie worden toegekend
 • de overheadkosten mogen maximaal 10% van het gevraagde subsidiebedrag zijn
 • deelnemers zijn niet-inburgeringsplichtige inwoners van de deelnemende gemeenten en zijn minimaal 18 jaar
 • de activiteit draagt bij aan deelaspecten van de eindtermen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) op 1 of meerdere deelgebieden
 • toekenning van de subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van een puntentelling. Hoe meer punten er worden gescoord, hoe meer kans een aanvrager heeft om de subsidie toegekend te krijgen.

De subsidieregeling is een initiatief van 9 gemeenten in de regio Midden-Gelderland die samenwerken om uitvoering te geven aan de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De regio zet zich in voor een gespreid, gevarieerd en vraaggericht aanbod van educatieactiviteiten. Het aansluiten op de leefwereld van de deelnemer en het bereiken van inwoners met Nederlands als moedertaal heeft daarbij prioriteit. 

Informatie

Voor vragen en voor afstemming kunt u contact opnemen met Nina Fowkes (nina.fowkes@arnhem.nl).

De volledige subsidieregeling vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen

 1. Vul het document 'Aanvraag subsidie non-formele eductie' (pdf, 68 kB) in. 
 2. Stuur het document naar ons via het formulier Subsidieregeling non-formele educatie

Verantwoording 2021

 1. Vul het document 'Verantwoording subsidie non-formele educatie 2021' (pdf, 48 kB) in.
 2. Stuur het document naar ons via het formulier Subsidieregeling non-formele educatie