Begrotingssubsidie Wijkverenigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2021 nieuwe spelregels voor de Arnhems wijkaanpak vastgesteld die per 1 januari 2022 gelden.

Onderdeel van de spelregels is dat per wijk een bewonersbudget is vastgesteld. De hoogte van dit bedrag wordt elke 2 jaar opnieuw bekeken.

Het bewonersbudget is bestemd voor wijkinitiatieven en een middel voor bewonersoverleggen om hun rol te kunnen vervullen. Het gaat om:

  • bevorderen van sociale samenhang in de wijk 
  • mogelijk maken van bewonersinitiatieven 
  • mogelijk maken van communicatie naar en van bewoners in de wijk  

De bewonersoverleggen adviseren hoe, binnen de kaders van de spelregels, het bewonersbudget in de wijk wordt ingezet. De teams leefomgeving beheren in principe de budgetten tenzij sprake is van een wijkvereniging of wijkstichting.

Wijkverenigingen/wijkstichtingen

Als in een wijk sprake is van een bewonersoverleg in de vorm van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een wijkvereniging of- stichting), kan het college op verzoek het bewonersbudget aan deze rechtspersoon in de vorm van een subsidie overdragen.

Aanvraag indienen

Uw aanvraag voor een subsidie voor het jaar 2023 kunt u indienen vanaf 15 oktober 2022, via een hieronder te verschijnen aanvraag-knop.

Houd er rekening mee dat:

  • Er kan niet meer subsidie worden aangevraagd dan het bedrag dat volgens de spelregels voor de wijk is vastgesteld.
  • Bij verlening van meer dan € 10.000 u na afloop van het jaar verantwoording moet afleggen over de besteding van het bedrag.
  • In een aantal wijken zijn meerdere wijkverengingen actief die de rol van een bewonersoverleg vervullen. In dat geval hebben de teams leefomgeving met de betreffende wijkverenigingen of wijkstichtingen afspraken gemaakt over de verdeling van het bewonersbudget over de wijkverenigingen/stichtingen.
  • In de spelregels is in hoofdstuk 5b een aantal voorwaarden opgenomen voor de besteding van de budgetten.

Spelregels Arnhemse wijkaanpak 2022

Bekijk alle spelregels van de Arnhemde wijkaanpak 2022 (pdf, 51,4kB) voor meer informatie over de de begrotingssubsidie Wijkverenigingen.

Meer informatie of vragen

U kunt voor de inhoud van deze subsidie terecht bij het team leefomgeving, dat in uw gebied werkzaam is. Zij zijn bereikbaar via de volgende e-mailadressen:

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Subsidiebeheer@arnhem.nl.