Visie voor Kronenburg

De wijk Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid. Het is een wijk met veel mogelijkheden om te wonen, winkelen en werken. We werken aan een nieuwe visie voor deze wijk.

Kronenburg heeft ook minder mooie kanten. Er is veel steen en weinig groen en er zijn sociale problemen zoals eenzaamheid. Samen met bewoners, bedrijven, gemeente en andere organisaties willen we Kronenburg in de komende jaren mooier, groener en prettiger maken.

Kansen voor de wijk

Er gebeurt al veel in Kronenburg en er zijn ook nieuwe ideeën en kansen om de wijk groener en levendiger te maken. Zo wil Wereldhave investeren in de toekomst van het winkelcentrum en zijn er ideeën om het busstation te verbeteren. Diverse eigenaren van leegstaande kantoren willen deze ombouwen tot woningen. Daarnaast geeft de Woningbouwimpuls regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een mogelijkheid om stevig te investeren in de openbare ruimte. 

Visie voor Kronenburg

Er is een concept ontwikkelperspectief gemaakt voor Kronenburg als ‘hart van Arnhem-Zuid’. Dit is een visie voor de toekomst van Kronenburg en gaat over verschillende onderwerpen zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningbouw, verkeer en voorzieningen. In de concept visie staan de hoofdlijnen, concrete plannen worden later uitgewerkt. 

De kern van de visie is dat we samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties van Kronenburg in de komende jaren een fijne en levendige wijk willen maken. Zo zijn er al verschillende initiatieven om de wijk te vergroenen. Dat willen we op meer plekken in de wijk gaan doen en op een veel grotere schaal. Ook komen er meer ontmoetingsplekken en verschillende voorzieningen en betere routes voor autoverkeer, fietsers en wandelaars.

Bekijk de visie voor Kronenburg (pdf, 8MB).

De visie is in juli 2021 op een aantal punten aangepast, mede door de inbreng van bewoners. Bekijk het overzicht van de wijzigingen (pdf, 5MB).

Meer soorten woningen

In de visie staat ook het voornemen om meer soorten woningen te realiseren in Kronenburg. De woningen komen voornamelijk op plekken die nu ook al bebouwd zijn: op en tegen het winkelcentrum en waar nu (leegstaande) kantoorpanden staan. In totaal gaat het om circa 1100 nieuwe woningen. Met de visie voor Kronenburg doen we een aanvraag voor subsidie vanuit de Woningbouwimpuls regeling van de rijksoverheid. Voorwaarde voor deze subsidie is dat er extra woningen komen. De subsidie zelf wordt gebruikt om te investeren in de leefbaarheid en de openbare ruimte in Kronenburg. 

Bekijk de uitkomsten van de enquête (pdf, 5,3MB).

Enquête voor omwonenden

Belangrijk uitgangspunt voor de plannen voor Kronenburg is dat de wijk beter wordt voor bewoners. Voordat we over de visie besluiten, hebben we aan bewoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Bewoners van Kronenburg en de directe omgeving hebben een brief ontvangen met de vraag om een enquête in te vullen. De resultaten van de enquête worden gepubliceerd op deze pagina.

Digitale bijeenkomst 

Maandagavond 14 juni om 19:30 was er een digitale bijeenkomst. Via een livestream werd de visie voor Kronenburg toegelicht. Ook was er ruimte om vragen en reacties in te brengen via de chat. Via de link hieronder kunt u de bijeenkomst terugkijken.

Bijeenkomst terugkijken

Vervolg 

Het ontwikkelperspectief voor Kronenburg is een visie op hoofdlijnen. Dat betekent dat de echte plannen pas in een latere fase worden uitgewerkt, samen met bewoners en andere betrokkenen. De visie geeft wel richting en een kader voor ontwikkelingen in Kronenburg in de komende jaren. 

De visie voor Kronenburg is naar de gemeenteraad gestuurd, die er na de zomer over zal beslissen. Totdat de raad erover heeft besloten, is de visie een concept en nog niet definitief. U kunt het raadsvoorstel lezen in ons Bestuurlijk Informatiesysteem. In de bijlagen bij het voorstel staat ook een toelichting op de participatie vanuit bewoners tot nu toe.

Op 7 september 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpulsregeling. Met deze financiële middelen ontstaat de mogelijkheid om de plannen voor Kronenburg uit te voeren. De raadsbrief waarmee het college de gemeenteraad over dit besluit informeert, vindt u in ons bestuurlijk informatiesysteem. De aanvraag is gebaseerd op het ontwikkelperspectief voor Kronenburg. Als de gemeenteraad niet instemt met het ontwikkelperspectief, trekt het college de aanvraag in. De datum van bespreking in de raad volgt zodra deze bekend is.

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via kronenburg@arnhem.nl