Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij huiselijk geweld is thuis geen veilige plek meer. Bijvoorbeeld omdat een gezinslid gewelddadig is tegen een kind of volwassene. Huiselijk geweld wordt ook gepleegd door niet-huisgenoten, bijvoorbeeld een verzorger, een ex-partner of een familielid

Veilg Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ook in coronatijd staat Veilig Thuis 24/7 klaar. Voor advies en melding bel gratis 0800-2000 of chat gratis en anoniem met een medewerker voor advies via www.veiligthuis.nl

Bij direct gevaar, bel 112.

Tips en hulp voor slachtoffers 

Kinderen en jongeren 

Volwassenen

 • Bel Veilig Thuis op 0800-2000 - gratis - 24/7
 • Bel de luisterlijn, bel 0900-0767
 • Chat met Moviera via  www.Moviera.nl

Wat valt onder huiselijk geweld?

Huiselijk geweld kent vele vormen, zoals:

 • kindermishandeling, partnergeweld, ouder(en)mishandeling
 • lichamelijk geweld, mishandeling en verwaarlozing
 • seksueel geweld, zoals dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, aanranden,
 • geestelijk geweld, zoals dreigen, stalking, vernedering
 • mensenhandel, seksuele uitbuiting, loverboys
 • eer- en cultuurgerelateerd geweld, huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis

 

Subsidieregeling preventie HGKM

We willen breed preventie inzetten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regeling biedt organisaties de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Arnhem - Achterhoek. Binnen de context van de doelstellingen zoals die staan omschreven in de Regiovisie Samen veilig 2019-2022:

 • Het voorkomen van onveiligheid
 • Het versterken van (vroegtijdige) signalering van alle vormen van huiselijk geweld
 • Het versterken van de handelingsbekwaamheid na het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld en kindermishandeling en het versterken van beschermende factoren (primaire preventie)
 • Het verminderen van de omvang van huiselijk geweld bij specifieke doelgroepen waar huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvindt (secundaire preventie)

Voor 2023 heeft het college van burgemeester & wethouders de volgende thema's vastgesteld als speciaal aandachtspunt:

 • Meldcode levendig houden, dossiervorming en gespreksvoering. Samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen gebruiken.
 • Kindcheck: professionals in de volwassenen zorg kunnen door middel van de kindcheck de veiligheid van het kind uitvragen binnen het gezin van de cliënt. Het gaat dan onder andere over de kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, maar ook over kinderen waarbij ouders fysieke problemen hebben binnen de medische hulpverlening of waarbij er sprake is van schulden en armoede.
 • Huiselijk geweld en corona: met lef en een proactieve houding hulp verlenen.
 • Vrouwelijke genitale verminking (VGV): met betrekking tot preventie en (vroeg)signalering, trainen van sleutelpersonen VGV, kennisoverdracht aan verschillende (lokale) partijen binnen de ketenaanpak in de preventie van meisjesbesnijdenis. 
 • Huwelijksdwang; scholen informeren over het signaleren en melden van kinderen die niet terugkeren na de zomervakantie. En hen wijzen op de mogelijkheid zich te laten trainen.
 • Gefaseerd samenwerken voor veiligheid: trainen van professionals in de visie en aanpak volgens de TOP-3 methodiek van Civil Care ‘Gefaseerd samenwerken voor veiligheid’, waarbij casuïstiek langdurig gecoördineerd en gevolgd dient te worden. 

Van toepassing zijn de in juli 2021 vastgestelde Subsidieregeling preventie Huiselijk geweld en kindermishandeling en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016. De te subsidiëren activiteiten kunt u vinden artikel 2 van de regeling.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden, ook vermeld in artikel 3 van de regeling:

 1. De aanvrager heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het geven van trainingen omtrent HGKM of de activiteit die uitgevoerd wordt.
 2. De aanvrager heeft aantoonbare ervaring of kennis van de regio Arnhem - Achterhoek omtrent HGKM.
 3. Activering tot het gebruik van de meldcode HGKM en de verwijsindex moet in elke activiteit terug te vinden zijn.
 4. Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de keten t.b.v. verbinding en innovatie. 
 5. Proactieve benadering om de juiste doelgroep en hulpverleners te bereiken, dus naast professionals bijvoorbeeld ook de omgeving van de cliënt.
 6. Proactief ophalen van de vraag en behoefte van de doelgroep.
 7. Borging in continuïteit van kennis en kunde bij de bereikte doelgroepen.
 8. Inzet van ervaringsdeskundigen wordt aangeraden.
 9. De subsidieontvanger werkt met de Meldcode en gebruikt de stappen van de Meldcode in zijn/haar aanbod.
 10. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen zich in ieder geval deels te richten op de door het college vastgestelde thema's.

Ook dient het subsidiebedrag niet meer te bedragen dan de kostprijs (artikel 7 van de regeling). Het aantonen van het voldoen aan de voorwaarden dient in uw aanvraag terug te komen.

Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem heeft op 22 maart 2022 het subsidieplafond voor 2023 vastgesteld. Een subsidieplafond is het bedrag wat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Het vastgestelde subsidieplafond voor het subsidietijdvak 2023 bedraagt € 150.000.

Vooraanmelding

Wij streven ernaar dat het aanbod preventie HGKM zoveel mogelijk gezamenlijk aangeboden wordt door de gesubsidieerde partijen. Daarom bieden wij de mogelijkheid een vooraanmelding te doen, waarin we alleen de contactgegevens van de aanvrager en thema’s waarop samenwerking gezocht wordt vragen. Deze informatie wordt, na toestemming, gedeeld met de geïnteresseerde partijen / aanvragers. Zo kan in de voorbereiding voor de subsidieaanvraag vast onderlinge afstemming plaatsvinden om een gerichte aanvraag te doen waarbij zoveel mogelijk een naadloos en breed programma in de regio Arnhem - Achterhoek neergezet kan worden. 

Vooraanmelding graag voor 1 juni 2022, ten behoeve van een tijdige subsidieaanvraag voor 1 september 2022. 

Vooraanmelden

Uw aanvraag

U kunt binnenkort de definitieve aanvraag doen via een op deze pagina te verschijnen aanvraagformulier. Op het formulier kunt u aanvinken welke thema's aan bod komen binnen de activiteiten die u aanbiedt. Uw aanvraag dient u aan te vullen met een eigen werkplan / plan van aanpak, inclusief begroting. Middels een onderbouwing beschrijft u hoe uw plan en begroting voldoen aan de voorwaarden in de regeling.

De termijn voor het aanvragen van subsidie voor 2022 is verlopen. Subsidie voor het jaar 2023 kunt u binnenkort op deze pagina aanvragen.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door centrumgemeente Arnhem op basis van de wegingscriteria en het proces zoals die in de regeling staan (artikelen 4 en 6).

Contact

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Perihan Özgül via perihan.ozgul@arnhem.nl

Ik maak me zorgen 

Maakt u zich zorgen om iemand? Hebt u zelf te maken met huiselijk geweld? Voor hulp of advies kunt u (anoniem) bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen in de week. Bij acuut gevaar belt u het alarmnummer van de politie: 112.

Meer informatie over wat u kunt doen bij zorgen over huiselijk geweld vindt u op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Ik ben professional 

Maakt u zich zorgen iemand? Als professional kunt u voor advies of het doen van een melding(anoniem) bellen met Veilig thuis, tel: 0800-2000. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen in de week.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Meer informatie over werken met de Meldcode vindt u op de website https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Regioaanpak

Samen Veilig is de titel van de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio's Arnhem en Achterhoek. In de regioaanpak worden de prioriteiten besproken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De inzet is: voorkomen, vroeg signaleren, stoppen en duurzaam oplossen van problematiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hier de regioaanpak Samen Veilig (pdf 3,5MB) downloaden.

Nieuwsbrief voor professionals

4 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Meldcode (pdf, 952kB) huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee houdt de gemeente professionals op de hoogte van actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen, verhalen uit de praktijk en informatie over bijeenkomsten en trainingen in de regio. U kunt zich aanmelden via: meldcode@arnhem.nl