Bodeminformatie op de kaart

Informatie over o.a. bodemverontreiniging, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks is te bekijken op de Arnhemse bodemkaart. Hier kunt u ook onderzoeken en beschikkingen inzien.

Omdat de gegevens op de bodemkaart voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, adviseren wij u dringend eerst onderstaande informatie te lezen. Onderaan de pagina vindt u de link naar de kaart.

Wanneer is bodemonderzoek nodig?

Bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn bij: het aanvragen van een omgevingsvergunning, bij gronduitgiftetransacties waarbij de gemeente betrokken is, als de gemeente als eigenaar of gebruiker milieuvervuiling in de bodem vermoedt.

Kaartlagen

 • Bodemonderzoeken die uitgevoerd zijn in de gemeente Arnhem
 • Boringen die in deze bodemonderzoeken zijn verricht
 • Gevalscontouren grond en grondwater: geeft de ligging aan van de via de Wet Bodembescherming (Wbb) beschikte gevallen van ernstige bodemverontreiniging, de saneringen die op die locaties hebben plaatsgevonden en de restverontreinigingen die er zijn achtergebleven. Ook zijn de nog niet via Wbb beschikte verontreinigingen ingetekend, waarbij uit onderzoeken is gebleken dat er sprake is van een ernstige verontreiniging. 
 • Niet ernstige gevallen: verontreinigingsgevallen die qua omvang kleiner zijn dan 25m3 (grond) of 100 m3 (grondwater), en daardoor niet beschikt hoeven te worden in het kader van de Wbb.
 • Historisch bodembestand (adres) : historische, mogelijk verontreinigende gegevens per adres, zoals bijv. oude   hinderwetvergunningen
 • Historisch bodembestand (gebied): historische, mogelijk verontreinigende gegevens over een bepaald gebied, zoals bijv. stortplaatsen, dempingen e.d
 • Ondergrondse tanks: (voormalige) ondergrondse tanks die bekend zijn bij de gemeente Arnhem.

 

Bodemonderzoeken

 • BIS-projectnummer: het nummer waaronder het onderzoek bekend is bij de gemeente Arnhem.
 • Naam onderzoek: de ligging van de locatie waar bodemonderzoek is gedaan.
 • Soort onderzoek: het soort onderzoek dat uitgevoerd is.
 • Datum onderzoek: de datum van het onderzoeksrapport.
 • Onderzoeksbureau:  de naam van het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd.
 • Rapportnummer: het rapportnummer dat het onderzoekbureau aan het onderzoek heeft gegeven.
 • Status obv onderzoek: de conclusie die n.a.v. het project  m.b.t. de onderzoekslocatie getrokken wordt.
 • Vervolg? : de vervolgstap die n.a.v. het onderzoek genomen dient te worden
 • Bodemkwaliteit n.a.v. onderzoek: de hoogst aangetroffen mate van verontreiniging in het onderzoek.
 • Statusbepalend project? : is dit onderzoek het meest actuele onderzoek voor de gehele locatie? In dat geval geldt de vervolgstatus van dit onderzoek voor de hele locatie.
 • Opmerking 1 en 2: eventuele opmerkingen en nadere informatie m.b.t. het onderzoek.
 • Link naar document : hiermee kunt u een digitale versie van het rapport downloaden, indien aanwezig.

Boringen

Een boring wordt gedaan naar aanleiding van een bodemonderzoek. Voor meer informatie over de mogelijk aangetroffen verontreiniging kunt u de informatie van het onderzoek waarvoor de boring is geplaatst, raadplegen.

 • Boringnaam:  de naam van de boring in het onderzoek
 • Boring-ID-nummer:  ID-code van de boring
 • BIS-projectnummer:  projectnummer van het onderzoek waarin de boring is verricht
 • Diepte boring in cm: maximale diepte van de boring (beneden maaiveld)
 • Peilbuis? : geen peilbuis, dan gewone grondboring
 • Link naar document :  hiermee kunt u een digitale versie van het rapport downloaden, indien aanwezig.

Gevalscontouren Grond en Grondwater

 • Type contour: gevalscontour (beschikt), sanering of restverontreiniging
 • Type verontreiniging: waarin de verontreiniging zich bevindt: in grond en/of grondwater
 • BIS-gevalcode: gevalsnummer van de gemeente
 • Lokatie omschrijving: ligging/naam verontreiniging
 • Overschrijding: de aangegeven contour betreft overschrijding van interventiewaarde, tussenwaarde, streefwaarde, of van een gebruikswaarde.
 • Oppervlakte: oppervlakte verontreiniging in m2
 • Volume: omvang verontreiniging in m3
 • Bovengrens verontreiniging: bovenzijde van de verontreiniging in de bodem, in cm beneden maaiveld
 • Ondergrens verontreiniging: onderzijde van de verontreiniging in de bodem, in cm beneden maaiveld
 • Datum: datum van de Wbb-beschikking op de verontreiniging of sanering.
 • Opmerking: stoffen waaruit de verontreiniging bestaat, BIS-projectnummer van beschikking, en andere relevante gegevens
 • Link naar document: hiermee kunt u een digitale versie van de beschikking downloaden, indien aanwezig.

Niet-ernstige verontreiniging

 • Type contour: (rest) verontreinigingscontour of saneringscontour
 • Type verontreiniging: waarin de verontreiniging zich bevindt: in grond en/of grondwater
 • BIS-locatiecode: locatienummer van de gemeente
 • Lokatie omschrijving: ligging/naam verontreinigingsspot
 • Overschrijding: de aangegeven contour betreft overschrijding van interventiewaarde, tussenwaarde, streefwaarde, of van een gebruikswaarde.
 • Oppervlakte: oppervlakte verontreiniging in m2
 • Volume: omvang verontreiniging in m3
 • Bovengrens verontreiniging: bovenzijde van de verontreiniging in de bodem, in cm beneden maaiveld
 • Ondergrens verontreiniging: onderzijde van de verontreiniging in de bodem, in cm beneden maaiveld
 • Datum onderzoek/besluit: datum van het onderzoek waarop de verontreiniging gebaseerd is.
 • Opmerking: stoffen waaruit de verontreiniging bestaat, BIS-projectnummer onderzoek, en andere relevante gegevens

 

Historisch bodembestand (adres)

Per adres of cluster van adressen worden vroegere activiteiten weergegeven.

 • Prioritering: mate waarin de bedrijfsactiviteit verdacht is, in de klassen 1 t/m 8 (8 is meest verdacht)
 • Start activiteit: de, bij de gemeente bekende datum waarop het bedrijf gestart is
 • Einde activiteit: de, bij de gemeente bekende datum waarop het bedrijf geëindigd is
 • Bedrijfsomschrijving: de omschrijving(en) van het bedrijf dat op het adres gezeten heeft

Historisch bodembestand (gebied)

Deze historische activiteiten hebben betrekking op een bepaald gebied.

 • Activiteit: de omschrijving van de historische activiteit die heeft plaatsgevonden
 • Start activiteit: de, bij de gemeente bekende datum waarop de activiteit gestart is
 • Eind activiteit: de, bij de gemeente bekende datum waarop de activiteit geëindigd is
 • Prioritering: mate waarin de activiteit verdacht is, in de klassen 1 t/m 8 (8 is meest verdacht)
 • LNR identificatienummer: volgnummer van het HBB-bestand

Ondergrondse tanks

 • Gegevens: particulier met tank of bedrijf
 • Bouwjaar: jaar waarin de tank geinstalleerd is
 • Saneringsdatum: datum waarop de tank gesaneerd of verwijderd is
 • Stof: huisbrandolie of andere stof in tank
 • Inhoud: inhoud tank in m3
 • Omschrijving: nadere informatie
 • Opmerking: nadere informatie
 • Link naar bestand: volgt z.s.m.

Aanvullende opmerkingen

Sinds september 2015 is het mogelijk om bodemrapporten en gevalsbeschikkingen te downloaden via de kaart . Voor het inzien van bodemonderzoeken die u niet kunt downloaden kunt u een mail sturen naar  bodem@arnhem.nl of contact opnemen met  026-377 4283.
De gegevens hebben alleen betrekking op gegevens die bij de afdeling Omgevingskwaliteit van gemeente Arnhem bekend zijn (er kunnen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van derden die niet bij de gemeente bekend zijn). Een uitgevoerd bodemonderzoek geeft geen volledige zekerheid dat op de locatie geen bodemverontreiniging aanwezig is. De gemeente Arnhem is niet aansprakelijk voor eventuele hiaten of afwijkingen in de verstrekte gegevens en de daaruit voortvloeiende kosten.

Hebt u bovenstaande uitleg gelezen?  Dan kunt u de kaart raadplegen.