Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

De Rekenkamer stelt vast dat veel in gang is gezet, maar dat er nog relatief weinig van het beoogde resultaat is geboekt. Het is ook nog geen 2020, de einddatum van het project, maar zonder versnelling gaan de doelen in 2020 niet gehaald worden. Ondanks het enthousiasme en de grote inzet, blijft de opbrengst achter bij de doelstellingen, in het bijzonder de projecten die door het partnernetwerk getrokken worden. Het partnernetwerk is relatief vrijblijvend opgezet. Dit heeft direct te maken met de rol die de gemeente voor zichzelf ziet in het programma. Als de gemeente in netwerkverband opereert (zoals hier), vraagt dat om een andere rol van het gemeentebestuur, dan de traditionele sturende dan wel controlerende rol. Zowel voor het college als voor de raad vraagt dit om een expliciete positiebepaling. Deze kan alleen in dialoog vormgegeven worden; in een dialoog tussen college en raad, en tussen gemeente en gemeenschap.