Financiën

 • Begroting 2021-2024

  De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten we in 2021 en in de jaren daarna willen gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

 • Jaarstukken

  Met de jaarstukken legt het College van B&W verantwoording af over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

 • Perspectiefnota

  Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de concept perspectiefnota 2020-2023.

 • Informatie voor Derden

  Gemeenten moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dat gebeurt via het informatiesysteem ‘Informatie voor Derden (Iv3)’.

 • ANBI

  Arnhem heeft de ANBI-status (de fiscale positie van een Algemeen Nut Beogende Instelling). De fiscus vraagt ANBI-instellingen om onderstaande gegevens te publiceren.

 • Inkoop en aanbestedingen

  Op een goede manier inkopen en aanbesteden is voor ons van groot belang. We blijven de inkoop- en aanbestedingspraktijk verder professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.